Gå vidare till innehåll

Betala säkert efteråt med

  Allmänna villkor

  Allmänna villkor

  Artikel 1 - Definitioner I dessa villkor definieras följande termer: Ångerfrist: den period inom vilken konsumenten kan utnyttja sin ångerrätt; konsument: en fysisk person som inte handlar i utövandet av ett yrke eller en affärsverksamhet och som ingår ett distansavtal med näringsidkaren; dag: kalenderdag; långvarig transaktion. Ett distansavtal som avser en serie produkter och/eller tjänster, där skyldigheten att leverera och/eller köpa är spridd över tiden. varaktig databärare: varje medel som gör det möjligt för konsumenten eller företagaren att lagra information som är riktad till honom eller henne personligen, på ett sätt som gör det möjligt att i framtiden ta del av den lagrade informationen och återskapa den i oförändrad form. Ångerrätt: konsumentens möjlighet att avstå från distansavtalet inom ångerfristen; näringsidkare: fysisk eller juridisk person som erbjuder produkter och/eller tjänster till konsumenter på distans; distansavtal: avtal där man uteslutande använder en eller flera tekniker för distanskommunikation inom ramen för ett system som näringsidkaren organiserar för distansförsäljning av produkter och/eller tjänster, fram till och med den tidpunkt då avtalet ingås; teknik för distanskommunikation: ett medel som kan användas för att ingå ett avtal utan att konsumenten och näringsidkaren befinner sig på samma plats vid samma tidpunkt. Allmänna villkor: Företagarens nuvarande allmänna villkor.

  Artikel 2 - Företagarens identitet  Artikel 3 - Tillämplighet Dessa allmänna villkor är tillämpliga på alla erbjudanden från företagaren och alla avtal som ingås på distans samt beställningar mellan företagaren och konsumenter. Innan distansavtalet ingås ska texten till dessa allmänna villkor göras tillgänglig för konsumenten. Om detta inte är rimligt möjligt ska det innan distansavtalet ingås anges att de allmänna villkoren finns tillgängliga för genomläsning hos näringsidkaren och att de på konsumentens begäran ska skickas kostnadsfritt till konsumenten så snart som möjligt. Om distansavtalet ingås elektroniskt ska texten till dessa allmänna villkor, i motsats till vad som sägs i föregående stycke och innan distansavtalet ingås, göras tillgänglig för konsumenten i elektronisk form på ett sådant sätt att konsumenten lätt kan lagra dem på en varaktig databärare. Om detta inte är rimligt möjligt ska det innan distansavtalet ingås anges var de allmänna villkoren kan läsas elektroniskt och att de ska skickas till konsumenten kostnadsfritt på dennes begäran, antingen elektroniskt eller på annat sätt. Om särskilda produkt- eller tjänstekrav gäller utöver dessa allmänna villkor ska andra och tredje stycket tillämpas i enlighet med detta, och konsumenten kan alltid förlita sig på den tillämpliga bestämmelsen som är mest fördelaktig för honom eller henne i händelse av motstridiga allmänna villkor. Om en eller flera bestämmelser i dessa allmänna villkor vid någon tidpunkt är ogiltiga eller helt eller delvis upphävda, kommer avtalet och dessa villkor att förbli i kraft i övrigt och bestämmelsen i fråga kommer utan dröjsmål att ersättas, i ömsesidigt samråd, med en bestämmelse som så nära som möjligt närmar sig den ursprungliga bestämmelsens räckvidd. Situationer som inte omfattas av dessa allmänna villkor ska bedömas "i andan" av dessa allmänna villkor. Oklarheter om tolkningen eller innehållet i en eller flera bestämmelser i våra allmänna villkor ska tolkas "i andan" av dessa allmänna villkor.

  Artikel 4 - Erbjudandet Om ett erbjudande har en begränsad giltighetstid eller omfattas av villkor ska detta uttryckligen anges i erbjudandet. Erbjudandet är utan förpliktelser. Företagaren har rätt att ändra och anpassa erbjudandet. Erbjudandet innehåller en fullständig och korrekt beskrivning av de produkter och/eller tjänster som erbjuds. Beskrivningen är tillräckligt detaljerad för att konsumenten ska kunna bedöma erbjudandet på ett korrekt sätt. Om företagaren använder sig av bilder, ska dessa vara en sann återspegling av de produkter och/eller tjänster som erbjuds. Uppenbara misstag eller uppenbara fel i anbudet är inte bindande för entreprenören. Alla bilder, specifikationer och uppgifter i erbjudandet är vägledande och kan inte leda till ersättning eller upplösning av avtalet. Bilderna av produkterna är en sann representation av de produkter som erbjuds. Företaget kan inte garantera att de färger som visas exakt motsvarar produkternas verkliga färger. Varje erbjudande innehåller sådan information att det är tydligt för konsumenten vilka rättigheter och skyldigheter som är knutna till att acceptera erbjudandet. Detta gäller särskilt priset, med undantag för förtullningsavgifter och importmoms. Dessa extra kostnader kommer att vara på kundens bekostnad och risk. Post- och/eller kurirtjänsten ska använda sig av den särskilda ordningen för post- och kurirtjänster när det gäller import. Denna förordning gäller om varorna importeras till EU:s destinationsland, vilket är fallet här. Post- och kurirtjänsten tar ut mervärdesskatt (tillsammans med eller utan de tullkostnader som tas ut) från mottagaren av varorna, eventuella kostnader för försändelsen, hur avtalet kommer att ingås och vilka åtgärder som krävs för detta, om ångerrätten är tillämplig eller inte, hur betalning, leverans och fullgörande av avtalet ska ske; Tidsfristen för att acceptera erbjudandet eller den tid inom vilken näringsidkaren garanterar priset. nivån på avgiften för distanskommunikation om kostnaderna för att använda tekniken för distanskommunikation beräknas på en annan grund än den ordinarie grundavgiften för det använda kommunikationsmedlet; Om avtalet kommer att arkiveras efter det att det har ingåtts och, om så är fallet, på vilket sätt konsumenten kan ta del av det. Hur konsumenten innan avtalet ingås kan kontrollera de uppgifter som han eller hon har lämnat i samband med avtalet och, om så önskas, korrigera dem. Om avtalet kan ingås på andra språk än nederländska. De uppförandekoder som näringsidkaren är underkastad och hur konsumenten kan ta del av dessa uppförandekoder på elektronisk väg. Valfritt: tillgängliga storlekar, färger och material.

  Artikel 5 - Avtalet Avtalet kommer till stånd, med förbehåll för vad som anges i punkt 4, vid den tidpunkt då konsumenten accepterar erbjudandet och de villkor som anges i erbjudandet har uppfyllts. Om konsumenten har accepterat erbjudandet elektroniskt ska näringsidkaren omedelbart bekräfta mottagandet av det elektroniska godkännandet av erbjudandet. Så länge som företagaren inte har bekräftat mottagandet av detta godkännande får konsumenten häva avtalet. Om avtalet upprättas elektroniskt kommer företagaren att vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda den elektroniska överföringen av uppgifter och han kommer att säkerställa en säker webbmiljö. Om konsumenten har möjlighet att betala elektroniskt ska företagaren vidta lämpliga säkerhetsåtgärder. Företagaren kan - inom de rättsliga ramarna - ta reda på konsumentens förmåga att fullgöra sina betalningsskyldigheter samt alla de fakta och faktorer som är viktiga för att distansavtalet ska kunna ingås på ett ansvarsfullt sätt. Om företagaren på grundval av denna utredning har goda skäl att inte ingå avtalet har han rätt att vägra en beställning eller ansökan eller att ställa särskilda villkor för genomförandet. Företagaren ska skicka följande information tillsammans med produkten eller tjänsten, skriftligen eller på ett sådant sätt att konsumenten kan lagra den på ett tillgängligt sätt på en långsiktig databärare: 1. Besöksadressen till företagarens affärsställe där konsumenten kan komma i kontakt med honom eller henne vid eventuella klagomål. 2. Villkoren för och sättet på vilket konsumenten kan utöva sin ångerrätt, eller ett tydligt meddelande om att han eller hon är undantagen från ångerrätten. 3. Information om garantier och befintlig service efter köpet. 4. De uppgifter som ingår i artikel 4.3 i dessa villkor, såvida inte företagaren redan har tillhandahållit konsumenten dessa uppgifter innan avtalet genomförs. 5. Kraven för uppsägning av avtalet om avtalet har en löptid på mer än ett år eller är obestämt. Om det rör sig om ett avtal med en viss varaktighet gäller bestämmelsen i föregående stycke endast den första leveransen. Alla avtal ingås under förutsättning att de berörda produkterna är tillgängliga i tillräcklig omfattning.

  Artikel 6 - Ångerrätt Vid köp av produkter har konsumenten möjlighet att häva avtalet utan att ange skäl under 14 dagar. Denna ångerfrist börjar dagen efter det att konsumenten eller en tidigare utsedd person som konsumenten och företagaren utsett till företrädare för konsumenten har mottagit produkten. Under avkylningsperioden ska konsumenten hantera produkten och förpackningen med försiktighet. Han kommer endast att packa upp eller använda produkten i den utsträckning som krävs för att bedöma om han vill behålla produkten. Om han utnyttjar sin ångerrätt ska han returnera produkten med alla tillbehör och - om det är rimligt möjligt - i ursprungligt skick och i originalförpackning till företagaren, i enlighet med de rimliga och tydliga instruktioner som företagaren har gett. När konsumenten vill utnyttja sin ångerrätt är han eller hon skyldig att informera företagaren om detta inom 14 dagar efter att ha mottagit produkten. Konsumenten ska meddela detta genom ett skriftligt meddelande/mail. När konsumenten har meddelat att han vill utnyttja sin ångerrätt måste han returnera produkten inom 14 dagar. Konsumenten måste bevisa att de levererade varorna har returnerats i tid, till exempel med hjälp av ett postbevis. Om konsumenten vid utgången av de perioder som anges i punkterna 2 och 3 inte har meddelat att han eller hon vill utöva sin ångerrätt eller inte har returnerat produkten till företagaren, är köpet ett faktum.

  Artikel 7 - Kostnader vid ångerrätt Om konsumenten utnyttjar sin ångerrätt är det konsumenten som står för kostnaderna för att returnera produkterna. Om konsumenten har betalat ett belopp ska näringsidkaren betala tillbaka detta belopp så snart som möjligt, dock senast inom 14 dagar efter det att avtalet har hävdats. Förutsättningen är att produkten redan har mottagits av säljaren eller att ett slutgiltigt bevis på att produkten har returnerats fullständigt kan tillhandahållas.

  Artikel 8 - Undantag från ångerrätten Näringsidkaren får utesluta konsumenten från ångerrätten för de produkter som beskrivs i punkterna 2 och 3. Förbudet mot ångerrätt är endast giltigt om näringsidkaren tydligt har angett detta faktum i samband med erbjudandet, eller åtminstone i god tid före avtalets ingående. Det är endast möjligt att utesluta ångerrätten för produkter som 1. som har tillverkats av företagaren i enlighet med konsumentens specifikationer, 2. som är klart personliga, 3. som inte kan returneras på grund av sin art, 4. som förstörs eller åldras snabbt, 5. vars pris är föremål för fluktuationer på finansmarknaden som företagaren inte har något inflytande över, 6. för enstaka tidningar och tidskrifter, 7. för ljud- och videoinspelningar och datorprogramvara som konsumenten har brutit förseglingen på. 8. För hygieniska produkter som konsumenten har brutit förseglingen på. Uteslutande av ångerrätten är endast möjligt för tjänster: 1. som avser logi, transport, restaurangverksamhet eller fritidsaktiviteter som ska utföras ett visst datum eller under en viss period, 2. vars leverans har påbörjats med konsumentens uttryckliga samtycke innan betänketiden har löpt ut, 3. som avser vadhållning och lotterier.

  Artikel 9 - Priset Under den giltighetstid som anges i erbjudandet får priserna på de erbjudna produkterna och/eller tjänsterna inte höjas, med undantag för prisändringar som beror på ändrade momssatser. I motsats till vad som sägs i föregående stycke kan näringsidkaren erbjuda produkter eller tjänster vars priser är kopplade till fluktuationer på finansmarknaden som näringsidkaren inte har något inflytande över, till rörliga priser. Denna koppling till fluktuationer och det faktum att alla priser som nämns är rekommenderade priser kommer att nämnas tillsammans med erbjudandet. Prishöjningar inom tre månader efter det att avtalet har ingåtts är endast tillåtna om de är en följd av lagstadgade bestämmelser eller föreskrifter. Prishöjningar från och med 3 månader efter det att avtalet har ingåtts är endast tillåtna om företagaren har föreskrivit detta och: 1. de är en följd av lagstadgade bestämmelser eller föreskrifter, eller 2. konsumenten har rätt att säga upp avtalet den dag då prishöjningen träder i kraft. Leveransorten är enligt artikel 5 första stycket i lagen om omsättningsskatt från 1968 det land där transporten påbörjas. I detta fall sker leveransen utanför EU. Post- eller kurirföretaget kommer därför att ta ut importmoms och/eller tullkostnader från kunden. Företagaren kommer därför inte att ta ut moms. Alla priser kan innehålla feltryck och tryckfel. Vi tar inget ansvar för konsekvenserna av feltryck och felskrivningar. Vid tryck- och sättningsfel är entreprenören inte skyldig att leverera produkten till det felaktiga priset.

  Artikel 10 - Överensstämmelse och garanti Näringsidkaren garanterar att produkterna och/eller tjänsterna uppfyller avtalet, de specifikationer som anges i erbjudandet, de rimliga kraven på tillförlitlighet och/eller användbarhet samt de lagstadgade bestämmelser och/eller myndighetsföreskrifter som gällde den dag då avtalet ingicks. Om så överenskommits garanterar företagaren också att produkten är lämplig för annan än normal användning. En garanti som tillhandahålls av företagaren, tillverkaren eller importören påverkar inte de rättsliga rättigheter och krav som konsumenten på grundval av avtalet kan göra gällande mot företagaren. Eventuella defekter eller felaktigt levererade produkter ska anmälas skriftligen till företagaren inom 14 dagar efter leveransen. Produkterna måste returneras i originalförpackningen och i nytt skick. Entreprenörens garantitid motsvarar tillverkarens garantitid. Företagaren är aldrig ansvarig för produkternas slutliga lämplighet för varje enskild tillämpning av konsumenten, och inte heller för råd om användning eller tillämpning av produkterna. Garantin gäller inte om: Konsumenten har själv reparerat och/eller ändrat de levererade produkterna eller låtit tredje part reparera och/eller ändra dem; De levererade produkterna har utsatts för onormala förhållanden eller har på annat sätt hanterats vårdslöst eller strider mot företagarens instruktioner och/eller anvisningar på förpackningen; Bristen är helt eller delvis en följd av bestämmelser som regeringen har utfärdat eller kommer att utfärda om arten eller kvaliteten på de använda materialen.

  Artikel 11 - Leverans och genomförande Företaget ska iaktta största möjliga omsorg vid mottagandet och genomförandet av produktbeställningar. Leveransplatsen är den adress som konsumenten har meddelat företaget. Med förbehåll för vad som anges i artikel 4 i dessa allmänna villkor kommer företaget att utföra accepterade beställningar skyndsamt men senast inom 30 dagar, om inte konsumenten har samtyckt till en längre leveranstid. Om leveransen har försenats eller om en beställning inte kan utföras eller endast delvis kan utföras ska konsumenten informeras om detta inom 30 dagar efter det att beställningen gjordes. I så fall har konsumenten rätt att häva avtalet utan kostnad och rätt till eventuell ersättning. Vid upplösning i enlighet med föregående punkt ska företagaren återbetala det belopp som konsumenten betalat så snart som möjligt, dock senast inom 14 dagar efter upplösningen. Om leveransen av en beställd produkt visar sig vara omöjlig ska företagaren försöka tillhandahålla en ersättningsartikel. Det faktum att en ersättningsartikel levereras ska rapporteras på ett tydligt och begripligt sätt, senast vid leveransen. Ångerrätten kan inte uteslutas med ersättningsartiklar. Kostnaden för eventuell returfrakt ska bäras av entreprenören. Risken för skada och/eller förlust av produkter ligger på entreprenören fram till den tidpunkt då produkten levereras till konsumenten eller en företrädare som tidigare utsetts och meddelats entreprenören, om inte annat uttryckligen överenskommits.

  Artikel 12: Konsumenten kan när som helst säga upp ett avtal på obestämd tid, som sträcker sig till regelbunden leverans av produkter (inklusive el) eller tjänster, i enlighet med tillämpliga uppsägningsregler och med en uppsägningstid på högst en månad. Konsumenten får ingå avtal för en bestämd tidsperiod som omfattar regelbunden leverans av produkter (inklusive el) eller tjänster, när som helst vid utgången av den bestämda tiden säga upp de tillämpliga uppsägningsreglerna och med en uppsägningstid på högst en månad. Konsumenten kan säga upp de avtal som nämns i de föregående punkterna: alltid och inte begränsat till uppsägning vid en viss tidpunkt eller inom en viss period; åtminstone säga upp dem på samma sätt som de ingicks av konsumenten; alltid säga upp dem med samma uppsägningstid som näringsidkaren har fastställt för sig själv. Förnyelse Ett tidsbegränsat avtal som har ingåtts för regelbunden leverans av varor (inklusive el) eller tjänster får inte förnyas eller förlängas under en viss tid. Med avvikelse från föregående punkt får ett tidsbegränsat avtal som ingåtts för regelbunden leverans av dagstidningar eller veckotidningar eller tidskrifter automatiskt förlängas med en bestämd period som inte överstiger tre månader, om konsumenten har rätt att säga upp det förlängda avtalet mot slutet av förlängningen med en uppsägningstid som inte överstiger en månad. Ett tidsbegränsat avtal som ingåtts för regelbunden leverans av varor eller tjänster får endast förlängas automatiskt på obestämd tid om konsumenten alltid har rätt att säga upp avtalet med en uppsägningstid som inte överstiger en månad och en period som inte överstiger tre månader om avtalet avser regelbunden leverans av dagstidningar eller veckotidningar eller tidskrifter, men mindre än en gång i månaden. Ett tidsbegränsat avtal om regelbunden leverans av dagstidningar eller veckotidningar och tidskrifter som introduktion (prov- eller introduktionsabonnemang) ska inte fortsätta att gälla under tystnad och ska upphöra automatiskt vid prov- eller introduktionsperiodens slut. Varaktighet Om ett avtal löper över ett år kan konsumenten efter ett år när som helst säga upp avtalet med en uppsägningstid på upp till en månad, såvida inte rimligheten och rättvisan gör att avtalet inte kan sägas upp före utgången av den överenskomna löptiden.

  Artikel 13 - Betalning Om inget annat avtalats ska de belopp som konsumenten ska betala betalas inom sju arbetsdagar efter det att den betänketid som avses i artikel 6.1 har inletts. Om det är fråga om ett avtal om tillhandahållande av en tjänst börjar denna period löpa efter det att konsumenten har fått bekräftelsen på avtalet. Konsumenten är skyldig att rapportera felaktigheter i de uppgifter som lämnats eller specificerad betalning omedelbart till operatören. Om konsumenten inte betalar har företagaren rätt att, med förbehåll för rättsliga begränsningar, debitera konsumenten för alla rimliga kostnader som konsumenten har fått kännedom om i förväg.

  Artikel 14 - Klagomål Klagomål om avtalets genomförande måste beskrivas fullständigt och tydligt inom 7 dagar till företagaren, efter det att konsumenten har funnit bristerna. Klagomål som lämnas in till näringsidkaren kommer att besvaras inom 14 dagar, räknat från dagen för mottagandet. Om ett klagomål kräver en förutsebart längre handläggningstid ska företagaren svara inom 14 dagar med ett meddelande om att han eller hon mottagit klagomålet och en uppgift om när konsumenten kan förvänta sig ett mer detaljerat svar. Om klagomålet inte kan lösas genom ömsesidigt samråd uppstår en tvist som omfattas av tvistlösningsförfarandet. Ett klagomål upphäver inte entreprenörens skyldigheter, såvida inte entreprenören skriftligen anger något annat. Om entreprenören anser att klagomålet är berättigat ska entreprenören efter eget gottfinnande antingen ersätta eller reparera de levererade produkterna kostnadsfritt.


  Artikel 15 - Tvister På avtal mellan företagaren och konsumenten som dessa allmänna villkor avser gäller endast nederländsk lag. Även om konsumenten bor utomlands.

  Nyhetsbrev från Fashiva